Wedstrijdreglement

Artikel 1 – Organisator

De wedstrijd “Win een premium jaarabonnement op de Start 2 Run app” (hierna de “Wedstrijd”) is een promotionele wedstrijd die georganiseerd wordt door Arko Sports Media BV, met ondernemingsnummer     0465.301.278 en zetel te Schoebroekstraat 8, 3583, Beringen

De Wedstrijd begint op 06/01/2023 om 8:00 en eindigt op 01/03/2023 om 23u59.

Dit reglement stelt de algemene deelnamevoorwaarden vast die gelden voor de Wedstrijd.

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan de Wedstrijd is gratis en houdt geen aankoopverplichting in.

Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en woonachtig is in België kan deelnemen aan de Wedstrijd. Deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om hun identiteit en leeftijd te bewijzen.

Volgende personen zijn uitgesloten van deelname: personeelsleden van de Organisator en/of van medeorganisatoren van de Wedstrijd en hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, rechtspersonen en personen die deelnemen voor professionele doeleinden.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de Wedstrijd als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wanneer een minderjarige deelneemt aan de Wedstrijd gaat de Organisator ervan uit dat deze toestemming heeft van diens ouders/voogd. Ingeval de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen op eerste verzoek daartoe van de Organisator, kan verdere deelname aan de Wedstrijd op elk ogenblik worden ontzegd, met inbegrip van het recht op een prijs.

De deelname is strikt nominatief en gedurende de volledige duur van de Wedstrijd beperkt tot één deelname per persoon. Deelnemers mogen in geen geval onder verschillende namen of voor rekening van andere deelnemers meedoen. Georganiseerde deelnames aan de Wedstrijd zullen als onrechtmatig beschouwd worden en zullen automatisch leiden tot de annulatie van deze deelnames.

De schending van een van de voornoemde regels of gevallen van misbruik en/of bedrog zullen bestraft worden met uitsluiting van rechtswege van de deelnemer.

Artikel 3 – Wijze van deelname

De Wedstrijd wordt aangekondigd via de website https://running.be/ en de social mediakanalen van de Organisator alsook, waar van toepassing, via de communicatie kanalen van betrokken partner(s).

Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer een online deelnemingsformulier leesbaar, juist en volledig invullen. Dit formulier is beschikbaar via de deelname link. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen met betrekking tot het ter beschikking gestelde deelnemingsformulier.

Aan elke geldige deelname wordt een kans om te winnen toegekend. Onvolledige, onjuiste, onleesbare of gekopieerde formulieren worden niet aanvaard. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde gegevens die door de deelnemer meegedeeld worden (zoals een fout of onbekend adres van de deelnemer).

Artikel 4 – Wedstrijdvragen

De Wedstrijd omvat de volgende vragen:

  1. kennisvraag: Hoeveel hartslagzones staan er in de Start 2 Run app?
  2. schiftingsvraag: Hoeveel sessies zijn er gelopen in 2022 met de Start 2 Run app?

Artikel 5 – Winnaars

In totaal zullen 10 deelnemers uitgeroepen worden tot winnaar.

De winnaar(s) is (zijn) de deelnemer(s) die het antwoord op de wedstrijdvraag juist heeft (hebben) en het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert (benaderen). In geval van ex-aequo, zal diegene die het eerst zijn deelnameformulier indiende, als winnaar worden aangeduid.  Indien nodig wordt de uiteindelijke winnaar willekeurig geloot uit de winnaars met een gelijkspel.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gebracht door de Organisator d.m.v. een communicatie verzonden naar het e-mailadres opgenomen in het deelnameformulier.

Artikel 6 – Prijzen

De te winnen prijs is de volgende:

  • een premium jaarabonnement op de Start 2 Run app

De prijs moet binnen de termijn, zoals vermeld in de e-mail aan de winnaar, in ontvangst zijn genomen, bij gebreke waarvan het recht op de prijs verloren zal gaan.

De prijs is persoonlijk en ondeelbaar en kan niet omgeruild worden tegen contant geld en niet overgedragen worden aan een derde. Hij moet aanvaard worden zoals hierboven beschreven. De Organisator biedt geen enkele garantie met betrekking tot de prijs en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade die hij (on)rechtstreeks zou kunnen veroorzaken.

De deelnemer verliest zijn recht op de prijs indien blijkt dat bedrieglijke praktijken werden gebruikt, ongeacht in welke vorm, of indien te kwader trouw onwettige afspraken werden gemaakt tussen deelnemers om hun winstkansen te beïnvloeden. De Organisator behoudt zich het recht voor om, in voorkomend geval, de teruggave van de prijs te eisen of de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van elke deelname aan toekomstige acties en wedstrijden georganiseerd door de Organisator. De uitsluiting kan in geen geval worden betwist, behoudens ingeval van een zware of opzettelijke fout van de Organisator.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van de Organisator

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig feit dat niet aan hem toegeschreven kan worden, met name in geval van slechte bezorging van de post, de onbeschikbaarheid van de website, technische defecten die de voortzetting van de Wedstrijd onmogelijk maken, storingen van het internet die het goede verloop van de Wedstrijd verhinderen, onderbrekingen, van vertragingen bij de verzending van gegevens, defecten van de computer van de deelnemer of enig ander probleem dat verband houdt met de communicatienetwerken, de servers, de internetproviders, de computerapparatuur of de software, het verlies van gegevens, de gevolgen van virussen, anomalieën, elk technisch defect en elke hardware- of softwarefout van welke aard dan ook die de mogelijkheid om deel te nemen aan de Wedstrijd verhinderd of beperkt heeft.

Behoudens ernstige of opzettelijke fout kunnen noch de Organisator, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit de organisatie van deze Wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de Wedstrijd.

Artikel 8 – Toezicht

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd.

De deelname aan de Wedstrijd houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van dit reglement in, met inbegrip van elke wijziging die later mogelijk aangebracht wordt. Het antwoord dat gegeven moet worden bij een situatie die niet voorzien is in dit reglement zal finaal door de Organisator gegeven worden.

De Organisator behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar wil, de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is tegenover een deelnemer of zelfs een derde.

Artikel 9 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze Wedstrijd moet binnen de 7 dagen na het einde van de Wedstrijd schriftelijk verstuurd worden naar de bovenvermelde maatschappelijke zetel van de Organisator of per e-mail via het e-mailadres info@sportsmedia.nl.  

Klachten die buiten deze termijn ingediend worden of die niet schriftelijk zijn, zullen niet behandeld worden. Klachten die niet schriftelijk zijn (bv. mondeling of telefonisch) of de hierboven vermelde termijnen niet naleven, zullen niet behandeld worden.

Artikel 10Privacy

De persoonsgegevens van de winnaars die aan de Organisator worden meegedeeld in het kader van de Wedstrijd worden door de Organisator verwerkt voor de organisatie van de Wedstrijd, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De Organisator is de verwerkingsverantwoordelijke van de verzamelde persoonsgegevens.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens (zoals naam, voornaam, adres en eventueel foto) op de website en op om het even welke drager (drukwerk, publicaties, film of video, sociale media, website, enz.) te gebruiken (met name te reproduceren en/of publiek te maken) voor marketingdoeleinden, zonder dat de deelnemer hiervoor recht heeft op enige vergoeding.

Informatie met betrekking tot de soorten gegevens die verwerkt worden, de verwerkingsdoeleinden en de uitoefening van de rechten (recht op toegang, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht op verbetering, recht op vergetelheid, recht van verzet tegen direct marketing, recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten) kan geraadpleegd worden in de privacy statement van de Organisator op de website https://running.be/privacybeleid/ en elke vraag hieromtrent kan op eenvoudig verzoek schriftelijk verkregen worden per brief of e-mail gericht aan de Organisator.

Artikel 11Varia

Het reglement is verkrijgbaar op de website https://running.be/wedstrijden/.

Alle kosten gerelateerd aan de deelname aan de Wedstrijd (verplaatsingen, telefoon, internetverbinding, enz.) zijn volledig ten laste van de deelnemer. Deelnemers kunnen in geen geval enige deelnamekosten terugvorderen van de Organisator. 

Dit reglement is opgesteld in het Nederlands, welke versie voorrang heeft op de naar het Engels en Frans vertaalde versies.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor gratis sportdrank van Vitalic


De codes worden wekelijks op vrijdag verstuurd naar de nieuwe nieuwsbriefaanmeldingen.