Privacybeleid

Wij zijn Arko Sports Media BV, met ondernemingsnummer 0465.301.278 en zetel te Schoebroekstraat 8, 3583, Beringen (“ARKO SPORTS” of “we” of “ons”).

In dit document beschrijven wij hoe wij persoonsgegevens verwerken in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, in het kader van onze website www.running.be. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Zorg ervoor dat u de meest recente versie van deze privacyverklaring raadpleegt, telkens wanneer u onze website bezoekt. Indien wij wijzigingen aanbrengen die een aanzienlijke impact hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens die reeds in ons bezit zijn, zullen wij u hiervan via e-mail op de hoogte brengen.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “GDPR“).

Als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

1.    Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor een aantal doeleinden, die wij hieronder beschrijven in dit deel van de privacyverklaring, inclusief de toepasselijke rechtsgrond:  

Activiteit

Persoonsgegevens

Wettelijke basis

Doel

Bezoek aan onze website

·        IP adres

·        Cookies

·        Verbindingsmomenten

·        Gebruiksgegevens

·        Taalvoorkeur

•             Toestemming voor niet-noodzakelijke cookies

•             Gerechtvaardigd belang, namelijk de vrijheid van ondernemen

Wij kunnen gebruiksgegevens en andere gegevens over jouw interacties met onze website verzamelen. Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid

Contactpagina

·        Identificatiegegevens (naam)

·        Contactgegevens (e-mail);

·        Het bericht, vraag of suggestie, alsook alle informatie die u hierin vervat

·        Metadata (bv. datum en tijd).

·        Toestemming

·        Noodzakelijk, voor de opvolging van uw vraag

Wij verwerken uw gegevens om te antwoorden op en gevolg te geven aan uw vraag, klacht of andere mededeling.

Inschrijven op de nieuwsbrief

·        Naam

·        E-mailadres

·        Toestemming

Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief verzamelen en verwerken wij je persoonsgegevens. Wij verzalemen deze persoonsgegevens om je op de hoogte te houden.

Deelnemen aan een wedstrijd op de website

·        Identificatiegegevens (voornaam, naam)

·        Contactgegevens (e-mail, telefoonnummer)

·        Adres  

·        Abonneenummer

·        Specifieke gegevens per wedstrijd

·        Toestemming

Wij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens om de wedstrijd te organiseren.

 

2.    Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens gedurende de termijn die nodig is voor de hierin beschreven verwerkingsdoeleinden. Als het niet langer nodig is om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij de gegevens uit onze systemen verwijderen, of anonimiseren, zodat u niet langer identificeerbaar bent.

Activiteit

Bewaartermijn

Bezoek aan onze website

Met betrekking tot cookies kan de bewaartermijn variëren afhankelijk van de specifieke cookie. Voor een gedetailleerd overzicht zie ons Cookiebeleid

Contactpagina

Communicatie wordt in actieve databanken opgeslagen voor een periode van twee (2) jaar, daarna worden de gegevens gearchiveerd voor een bijkomende periode van maximaal tien (10) jaar.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Tot twee (2) jaar na het einde van de overeenkomst.

Deelnemen aan een wedstrijd op de website

Tot één (1) jaar na het einde van de wedstrijd.


Wanneer de bewaartermijn verstreken is, worden de gegevens uit onze actieve databanken verwijderd. Gegevens kunnen tijdelijk in back-ups blijven staan. Deze back-ups worden periodiek overschreven, zodat de gegevens uiteindelijk permanent worden gewist/vernietigd

3.    Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

  • Wij verkopen of commercialiseren uw persoonsgegevens niet.
  • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze betalingspartners, gerechtsdeurwaarders of professionele adviseurs zoals advocaten of accountants, indien dit relevant is voor hun bijstand.
  • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met overheidsinstanties, indien wij daartoe verplicht zijn.
  • Verder doen wij een beroep op diverse leveranciers en dienstverleners die bepaalde gegevens nodig kunnen hebben om hun diensten aan ons te kunnen verlenen (bv. hostingproviders). Deze partijen mogen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies hiertoe.

4.    Cookies

Deze website makt gebruik van cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg ons Cookiebeleid

5.    Security

Wij zetten ons in voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo wordt ervoor gezorgd dat toegang tot uw persoonsgegevens alleen wordt gegeven aan degenen die deze nodig hebben. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geactualiseerd.

6.    Welke rechten heeft u?

Overeenkomstig de bepalingen van de GDPR heeft u verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Wij proberen uw rechten hier op een vereenvoudigde manier toe te lichten. De uitvoering van uw rechten kan onderworpen zijn aan bijkomende wettelijke voorwaarden.

Recht op informatie en recht op inzage

U hebt het recht om van ons informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht geïnformeerd te worden over het feit of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken en, zo ja, toegang te krijgen tot die persoonsgegevens en tot alle aanvullende informatie over de verwerking die wij verrichten.

Recht op rectificatie

Indien de persoonsgegevens waarover wij beschikken onjuist zijn, heeft u het recht om de onjuiste gegevens zonder onnodige vertraging te laten corrigeren. Heeft u een fout opgemerkt in de gegevens waarover wij beschikken? Laat het ons dan weten via de onderstaande contactgegevens.

Recht op gegevenswissing

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Wij zijn verplicht om aan dit verzoek te voldoen in elk van de volgende situaties: 

  • Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
  • Als de gegevens worden verwerkt op basis van toestemming, u uw toestemming intrekt, en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.
  • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking op gronden die verband houden met uw specifieke situatie en er geen legitieme gronden voor de verwerking zijn.
  • Indien wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt.
  • Indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen. Bijvoorbeeld indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien u daarvoor ernstige en gerechtvaardigde redenen hebt.

Recht op overdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens langs geautomatiseerde weg verwerken op basis van uw toestemming of contractuele noodzaak, heeft u het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en heeft u het recht deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht deze toestemming voor de toekomst in te trekken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

U hebt het recht te verzoeken niet te worden onderworpen aan een uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft.

7.    Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Als u uw rechten op grond van deze privacyverklaring wilt uitoefenen, of als u gewoon vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te bewijzen, bijvoorbeeld aan de hand van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Arko Sports Media BV
Schoebroekstraat 8
3583 Paal

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar je gewoonlijk verblijft, je jouw werkplek hebt of waar je van mening bent dat wij een inbreuk hebben begaan. Hieronder kan je de contactgegevens terugvinden van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit/Autorité de protection des données

Drukpersstraat 35 / Rue de la Presse 35
1000 Brussels
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
E-mail : contact@apd-gba.be

Dit laat de mogelijkheid van een procedure voor de burgerlijke rechter onverlet. Indien u schade heeft geleden ten gevolge van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding indienen.

8.    Rechtskeuze en jurisdictie

Deze privacyverklaring wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

 

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor gratis sportdrank van Vitalic


De codes worden wekelijks op vrijdag verstuurd naar de nieuwe nieuwsbriefaanmeldingen.